Dotace provozovatelům

Na rozvoj infrastruktury pro cyklistiku a specificky elektrokol jsou vypisovány různé dotační tituly, se kterými vás zde seznamujeme. 

 

slovensko

Bratislavský samosprávny kraj (BSK)

Dotačný program na podporu rozvoja cykloturistickej infraštruktúry na území kraja. Program sa zameriava na financovanie projektov, ktoré zlepšia cykloturistické možnosti v kraji. 

Hlavnými cieľmi programu sú rozvoj cykloturistickej infraštruktúry, ako sú nabíjacie stanice pre e-bicykle, cyklo-parkoviská, bikesharingové stanice, servisné cyklostanice a požičovne bicyklov, ako aj podpora rozvoja tematických ciest na území kraja.


Žiadosti o dotáciu môžu podať mestá, obce, mestské časti, organizácie zriadené obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK, občianske združenia a neziskové organizácie, obchodné spoločnosti a fyzické osoby podnikateľ.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.
Dotácia BSK 2023 otvorená do 25.4.2023

Program má k dispozícii najmenej 23% z finančných prostriedkov vyčlenených na dotačný program BSK. Pre oblasť podpory 1, ktorou je verejná infraštruktúra a životné prostredie, je výška žiadanej dotácie maximálne 20 000 EUR, avšak minimálne 5 000 EUR. 

Pre oblasť podpory 2, ktorou je turizmus, je výška žiadanej dotácie rovnako maximálne 20 000 EUR, avšak minimálne 5 000 EUR. 

Projekty musia byť v súlade s Katalógom adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 

Ak máte záujem o konzultáciu, radu alebo ponuku, neváhajte nás kontaktovať:
Roman Pikaly   +421 905 609 831, powerbox@nabibajk.sk


 

česko

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KARLOVARSKÉM KRAJI 2023

Program se týká: Budování a údržby doprovodné infrastruktury, včetně nabíjení elektrokol, na nových i stávajících cyklostezkách a cyklotrasách v kraji. 

Dotace ve výši max. 75 % celkových nákladů, maximálně však 300 000 Kč včetně DPH u neinvestičních aktivit.
Dotace ve výši max. 50 % celkových nákladů maximálně však 1 000 000 Kč včetně DPH u investičních aktivit.

Žadatelem o dotaci může být:
obec; mikroregion; příspěvkové organizace; spolky a OPS.

Termín podání žádostí: 3.4 - 11.4.2023
Realizace do 31. 12. 2023.

Váce info:
Bc. Veronika Proňková
+420 601 214 189
veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz

Další dokumenty k podání dotaceInfrastruktura cestovního ruchu
v KRAJI VYSOČINA 2023

Podprogram B:  Doprovodná infrastruktura

Budování a rozšiřování odpočívek na turistických trasách a naučných stezkách, v jejich průběhu, v blízkosti nástupních míst, parkovišť a turistických cílů, které jsou přímo viditelné z průběhu značené turistické trasy nebo naučné stezky.

Odpočívkou se rozumí mj: servisní stanice nebo cyklostojany pro kola vč. elektrokol, případně koloběžky vč. elektrokoloběžek, nabíjecí stanice pro kola vč. elektrokol, případně koloběžky vč. elektrokoloběžek.

Podprogram C: Služby pro cykloturisty

Vybavení místa nebo prostoru v rámci zařízení, které je držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“
servisními stanicemi pro kola vč. elektrokol, případně koloběžky vč. elektrokoloběžek, nebo
nabíjecími stanicemi pro elektrokola, případně elektrokoloběžky.

Uznatelné náklady jsou jak pořízení dlouhodobého hmotného majetku (stroje, přístroje a zařízení související se službami pro cyklisty), tak b) nákup ostatních služeb související se službami pro cyklisty (instalace nabíjecí stanice).

Finanční alokace:  B) 500 000 Kč   C) 500 000 Kč

Minimální výše dotace je 10 000 Kč, maximální výše je 100 000 Kč.
Minimální podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu

Příjemci dotace B):

 • Obce na území Kraje Vysočina, 
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v oblasti cestovního ruchu
 • Spolky, ústavy a nadace působící v oblasti cestovního ruchu

  Příjemci dotace C):
 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby)  působící v oblasti cestovního ruchu

- určena pouze pro podnik - nositele certifikátu „Cyklisté vítáni“

Termín podání žádostí: 27.03 - 03.04.2023
Realizace do 31. 12. 2023.

Kontakt:
Mgr. Dita Voborská
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
564 602 353   Voborska.D@kr-vysocina.cz

Informační dokument k dotaci


 

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklo-dopravy 
v PLZEŇSKÉM KRAJI 2023

Účelem podpory je REKONSTRUKCE a doprovodná cyklo-INFRASTRUKTURA

Konkrétně budování nabíjecích stanic pro elektrokola včetně možnosti servisního místa 
nebo související infrastruktury
(přístřešek, stojan..)

Dotace se týká projektů investičního charakteru pro města, obce, obecně prospěšné společnosti,
dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí, organizace destinačního managementu se sídlem na území Plzeňského kraje.

Výše dotace od 50.000 do 800.000 Kč  /  Spoluúčast žadatele:  20%

Lhůta pro podání žádostí o dotace do 23. 2. 2023

Realizace dotovaného projektu musí být ukončena nejpozději do 30.06.2024.

Kontakt na administrátora: Mgr. Petr Michalec, Oddělení cestovního ruchu
+420 777 353 663  E-mail: petr.michalec@plzensky-kraj.cz

Informační dokument k dotaci


Podpora rozvoje cestovního ruchu
v OLOMOUCKÉM KRAJI

Určením dotace je rozšiřování infrastruktury cestovního ruchu v lokalitách kraje. 

 • podpora a rozvoj cykloturistiky (mimo budování a oprav pásového cykloznačení)
 • podpora dostupnosti atraktivit cestovního ruchu
 • nabídka konkurenceschopných a kvalitních služeb odpovídající současným trendům v cestovního ruchu


Oprávnění žadatelé jsou Obce a Města, Dobrovolné svazky obcí a  Právnické osoby zaměřené na cestovní ruch

Výše dotace od 100.000 do 500.000 Kč  /  Spoluúčast žadatele:  50%

Lhůta pro podání žádostí o dotace do 15. 2. 2023

Kontakt na administrátora: Bc. Hedvika Součková
Telefon: +420 585 508 865 E-mail: h.souckova@olkraj.cz

Informační dokument k dotaci


Podpora turistických informačních center
v OLOMOUCKÉM KRAJI

Účelem je podpora zajištění provozu turistických informačních center (TIC)

- technické zázemí pro cykloturisty a sportovního vybavení pro turisty včetně stojanů na kola, nabíjecí stanice pro elektrokola, servisních pomůcek.

Podmínky: 
- žadatel má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu na území Olomouckého kraje
- je držitel  Certifikátu v rámci Jednotné klasifikaci turistických informačních center ČR

Maximální výše dotace je 45.000 Kč.  Minimální spoluúčast žadatele je 30 % 

Výše dotace do 35 000 Kč včetně, není vyžadována spoluúčast. 
Především NEinvestičí (tedy nabíjecí stanice ano, ale bez nákladů na instalaci)

Lhůta pro podání žádostí o dotace od 13. 2. 2023 do 24. 2. 2023

Kontakt na administrátora: Bc. Hedvika Součková
Telefon: +420 585 508 865 E-mail: h.souckova@olkraj.cz

Informační dokument k dotaci


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Cestovní ruch 2023

Účel 2: Vybudování a pořízení doprovodné infrastruktury – technického zázemí
pro jízdní kola a elektrokola

Program je určen na podporu vybudování a pořízení doprovodné infrastruktury – technického zázemí pro jízdní kola a elektrokola (místnost nebo odstavné místo pro zabezpečené uschování jízdních kol, prostor pro umytí kola, servisní stanice, nabíjecí stanice apod.), dále na pořízení zázemí pro zabezpečenou úschovnu zavazadel. 

Termíny:

Zahájení výzvy: 02.01.2023    Ukončení výzvy: 09.02.2023
Realizace projektu do 30.11.2024 
 
Oprávnění příjemci dotace:

● Obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí 
● Fyzické a právnické subjekty, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu podpory (dotační program je určen i pro turistická informační centra)

Uznatelné výdaje: 

 • Technické zázemí a vybavení (nabíjecí stanice, stojany, servisní stanice)
 •  Úprava prostor, určených k úschově jízdních kol / elektrokol


Výše dotace od 50.000 Kč do 200.000 Kč 
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu:  50 % 

Kontakt:
Ing. Petra Vaněčková – konzultace při vyplňování žádosti o dotaci
tel.: 702 185 678, e-mail: pvaneckova@kr-kralovehradecky.cz  

Kompletní detaily o programu ZDEPodpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PARDUBICKÉM KRAJI v roce 2023

Program je určen pro podporu projektů, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, včetně doprovodné infrastruktury. 

Bod b) Doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku-.  Vybavení pro aktivní trávení volného času, vybavení odpočívadel, budování servisních a nabíjecích stanic pro elektrokola.

Oprávněný žadatel a příjemce dotace: 

 • svazek obcí nebo obec v Pardubickém kraji
 • fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu. 


Výše dotace minimálně 50 000,- Kč a maximálně 300 000,- Kč. Dotace současně může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Jeden sublejt může podat 2 žádosti. 

Realizace: 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024.

Příjem žádostí: od 2. 1. 2023 do 31. 1. 2023

Kontaktní osoba:
Bc. Alexandra Jetmarová
Tel.: 724 096 514
alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz

Prezentace:  Podpora služeb a doprovodné cyklistické infrastruktury

Kompletní informace a formulář žádosti zde
 


 

IROP 2021 - 2027

INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU - SC 6.1

 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu
na uhlíkově neutrální hospodářství. 

Výzva 35. a 36.

Celková Alokace: 2,9 mld. Kč z EFRR

Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu o výstavba, modernizace a rekonstrukce

vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;

 • výstavba, modernizace a rekonstrukcem vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních

trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;

 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.


Oprávnění příjemci: Kraje,obce, dobrovolné svazky obcí + organizace jimi zřizované nebo zakládané.

Území realizace: Všechny kraje, mimo hl.m. Prahy 

Výzva 36: 
Obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje
Výzva 35:
Obce na území Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, 
Pardubického kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje

Přímé výdaje na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury v dílčí aktivitě C:

 •  infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol v jedné lokalitě (volně dostupné pevné stojany, uzamykatelné boxy, příslušné zpevněné a nezpevněné plochy, přístřešky, osvětlení, detekce obsazenosti, nabíjecí stanice ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení elektrokol za cenu v místě a čase obvyklou);
   
 • odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, infopanely a mapy, odpadkové koše, pítka, toalety, servisní nářadí);
   
 • přímé napojení doprovodné infrastruktury na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty v délce max. 10 m; příprava staveniště, včetně demolice objektů podmiňujících výstavbu, manipulace s kulturními vrstvami zeminy a přesunu pomníků; rekultivace ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků;

  Za součást infrastruktury pro cyklistickou dopravu se považuje také výrobna elektrické energie z obnovitelného zdroje. Vyrobenou energii lze využít pouze k pokrytí vlastní spotřeby podpořené infrastruktury (ostrovní systém).


Kombinace Přístřešku pro cyklisty vybaveného solární výrobnou elektrické energie, která pokrývá spotřebu pro provoz nabíjecí stanice, nabízí sčítací systém, video-dohled a osvětlení přístřešku. Vybavená venkovní standardizovanou nabíjecí stanicí pro současné nabíjení až 8 elektrokol je ideálním prvkem pro využité v rámci této výzvy IROP. 

Obraťte se na nás nás pokud máte více dotazů:  irop@powerbox.one.

Solární ostrovní nabíjecí stanice pro eletrokola.

Kontakt:  Centrum pro regionální rozvoj
Bc. Miloš Šenkýř, vedoucí oddělení podpory administrace
225 855 339   milos.senkyr@crr.cz

Kompletní info o programu

 


Výzva 66.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 
(Integrated Territorial Investments – ITI) 

Cílová skupina: Obyvatelé měst a obcí, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy, podnikatelské subjekty, instituce veřejné správy, NNO.

Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Přípustné místo realizace: obce na území vymezeném ve strategiích ITI

Integrované územní investice

 

Pražské a Brněnské metropolitní oblasti,
Ostravské metropolitní, oblasti,
Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace. 
Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Liberecko-jablonecké,
Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace


Výdaje na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury v dílčí aktivitě C:
Infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol v jedné lokalitě.

 • volně dostupné pevné stojany, uzamykatelné boxy,
 • příslušné zpevněné a nezpevněné plochy,
 • přístřešky, osvětlení, detekce obsazenosti,
 • nabíjecí stanice ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení elektrokol za cenu

v místě a čase obvyklou

 • odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, infopanely a mapy, odpadkové koše, pítka, toalety, servisní nářadí).
 • přímé napojení doprovodné infrastruktury na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty v délce max. 10 m;


  Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt v této význě není stanovena.


Ukončení příjmu žádostí:    31. 12. 2027 

Konzultace: 
Mgr. Martin Janda, řízení OP, MMR
martin.janda2@mmr.cz  Tel.: 224 861 280

Kompletní info o programu


Individuální dotace Liberecký kraj:

https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-cestovniho-ruchu-nbsp-d453732.htm 

https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-dopravy-d453620.htm

Ivana Maršálková- záměr
485 226 489, ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
 

Individuální dotace Moravskoslezský kraj:

Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podminky-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-10622 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/jak-zadat-o-individualni-dotaci-3848/ 


JIŽ UKONČENÉ VÝZVY: 

Infrastruktura cestovního ruchu 2022
v KARLOVARSKÉM KRAJI 

Program je určen pro podporu projektů, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, včetně doprovodné infrastruktury.  Realizace sítě nabíjecích stanic pro uživatele elektrokol 
je plně uznatelným nákladem v rámci investičního dotačního programu. 

Oprávněný žadatel a příjemce dotace: 

 • obec v Karlovarském kraji
 • mikroregion v Karlovarském kraji
 • příspěvkové organizace založené a zřízené krajem a obcí.

 

Maximální výše dotace u investičních aktivit 1 000 000 Kč včetně DPH,
minimální výše není stanovena.

Dotace investičních aktivit se uznává
ve výši max. 50 % celkových nákladů.

Kontaktní osoba:
Ing. Jana Bělohoubková  736 650 759
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

Sběr žádostí bude zahájen 3.3.  a  UKONČEN 11. 3. 2022 !!

Kompletní informace a formulář žádosti zde


Infrastruktura cestovního ruchu 2022
v KRAJI VYSOČINA

Podprogram B: Doprovodná infrastruktura    

Program je určen pro vybavení místa nebo prostoru ...  včetně vybavení
pro samoobslužný servis kol a elektromobilitu
;

Určeno pouze pro provozovny zařazené do programu certifikace služeb
Cyklisté vítáni“ (včetně možnosti získání akreditace). 

Oprávnění příjemci dotace:

 • Obce na území Kraje Vysočina
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v oblasti cestovního ruchu
 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) působící v oblasti cestovního ruchu
 • Spolky, ústavy a nadace 
 • Obecně prospěšné společnosti působící v oblasti cestovního ruchu

   

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.

Minimální podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu (dotace 50 %)

---
Podpora turistických informačních center 2022 
v KRAJI VYSOČINA

Opatření 5.1: Rozvoj cestovního ruchu

Program je určen pro modernizaci vybavení a zlepšení kvality poskytovaných služeb 
venkovní mobiliář (stojany na kola) ... náklady spojené s rozvojem elektromobility formou budování nabíjecích stanic pro elektrokola a stojanů na tato kola.

Oprávnění příjemci dotace:

 • Fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která provozuje na území Kraje Vysočina turistické informační centrum a splňuje následující podmínky:
 • provozuje TIC minimálně od 1. 7. 2021 (u sezónních TIC požadován provoz minimálně v sezóně předchozího kalendářního roku),
 • TIC je certifikováno dle systému Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky nebo je proces certifikace zahájen (podána přihláška).

 

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč. Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 60 000 Kč

Minimální podíl příjemce dotace: 20 % celkových nákladů projektu  (dotace 80 %)

Kontaktní osoby:
Bc. Veronika Švarcová, tel. 564 602 355, e-mail: svarcova.v2@kr-vysocina.cz
Mgr. Dita Voborská, tel. 564 602 353, e-mail: voborska.d@kr-vysocina.cz

Sběr žádostí na obě výzvy bude UKONČEN 24. 3. 2022

Kompletní informace a formulář žádosti zde


Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PLZEŇSKÉM KRAJI v roce 2022

Program nabízí krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétních projektů ve výši maximálně 80% skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů

SPECIFIKACE PODPOROVANÝCH AKTIVIT:

a) REKONSTRUKCE, ZNAČENÍ A DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA
CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS

- budování nabíjecích stanic pro elektrokola, včetně servisního místa nebo další související infrastruktury.


Žadatelem o dotaci mohou být: města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje. Realizace projektu nejpozději do 30.06.2023.

 S přípravou podkladů (výběr typu nabíjecí stanice, systém půjčování nabíjecích kabelů, označení a vzhled stanice, výber stojanu na kola) vám rádi pomůžeme a připravíme na míru lokalitě, včetně grafiky a polepů. Kontaktujte nás!

Administrátor dotace
Mgr. Petr Michalec, odd. cestovního ruchu Plzeňského kraje
Tel.: 777 353 663 E-mail: petr.michalec@plzensky-kraj.cz
 

Sběr žádostí bude UKONČEN 21.2.2022 17:00:00

Kompletní informace a formulář žádosti zdePodpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JIHOMORAVSKÉM KRAJI v roce 2022


Dotační titul 1 – Cyklistická infrastruktura – je zaměřen na zkvalitnění
infrastruktury cyklistické dopravy
a rozvoj cyklistiky jako součásti budování systému
bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a místních cyklotras
a cyklostezek, které na ně bezprostředně navazují a tras MTB na území
Jihomoravského kraje. 

Vytvořená doprovodná infrastruktura musí být v bezprostřední blízkosti
cyklotras a cyklostezek

...
p) nabíjecí stanice elektrokol.


Okruh způsobilých žadatelů - žadatelem je právnická osoba:

a) obec na území Jihomoravského kraje,
b) dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji,
c) místní akční skupina, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25.000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2.000.000 Kč.

Dotace činí max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, oddělení strategického rozvoje
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Kontaktní osoby:

Administrátorka: Ing. Hana Bukatovičová, tel. 541 651 331, e-mail: bukatovicova.hana@jmk.czIng. Pavel Fišer, tel. 541 651 348, e-mail: fiser.pavel@jmk.cz
Ing. Jaroslav Keprt, tel. 541 651 325, e-mail: keprt.jaroslav@jmk.cz

Lhůta pro podávání žádostí je průběžná a je vyhlášena od 14.02.2022,  
termín ukončení 1. kola 28.02.2022

Kompletní informace a formulář žádosti zde


Program na podporu cestovního ruchu v OLOMOUCKÉM KRAJI 2022

Dotační titul 4 - 12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu

Vybudování nebo rozvoj zařízení pro gastroturistiku, agroturistiku, cykloturistiku.

Nabíjecí stanice pro elektrokola (síť nabíjecích stanic) je relevantní investicí v rámci tohoto dotačního programu. 

Oprávnění žadatelé: 

 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
 • Dobrovolný svazek obcí nebo Místní akční sdružení který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
 • Jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,


Minimální výše dotace na jednu akci činí 100.000 Kč.
Maximální výše dotace na jednu akci činí 500.000 Kč.

Spoluúčast žadatele činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce

Kontaktní osoby: 
Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Bc. Hedvika Součková, projektový referent pro oblast cestovního ruchu
    Tel.: 585 508 865,  E-mail: h.souckova@olkraj.cz

 Bc. Tomáš Weber, Administrátor
Tel.: +420 585 508 331, E-mail: t.weber@olkraj.cz

Lhůta pro podání žádostí o dotace:
 od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022

Kompletní informace a formulář žádosti zdeProgram 2022 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center STŘEDOČESKÉHO KRAJE

2) Podpora provozu a propagace TIC - doprovodná infrastruktura
Aktivity v rámci Podpora provozu TIC – doprovodná infrastruktura:

a. elektromobilita: pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola, stojanů na elektrokola,
nabíjecích kabelů a konektorů a dalšího vybavení souvisejícího s provozováním
elektrokol
(např. sada nářadí pro servis kola, zámky k uzamčení kola během nabíjení,
lepení, ošetřující přípravky a maziva, ochranné přilby a chrániče aj. povinné
vybavení dle bezpečnosti v rámci pravidel silničního provozu). 

Žádost o dotaci je možné podávat v termínu
od 9. 12. 2021 od 9:00 hodin do 3. 1. 2022 do 16:00 hodin

Žádost podaná v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh.

Kontaktní osoba: Ing. Marta Vištiaková, MBA
tel.: 257 280 272, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

Kompletní informace a formulář žádosti zde


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Chytrý region 2022
 Čistá mobilita včetně potřebné infrastruktury

Podpora budování infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola - podpora budování sítě rychlých dobíječek, síť otevřená všem občanům, propojení sítě dobíjecích stanic se sítí internetu věcí, online informace a možnosti využití stanic, aktuální obsazenosti apod.

Partnerství soukromého a veřejného sektoru (např. vybudování infrastruktury městem, provoz zajišťuje partner ze soukromého sektoru)

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2022

Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Datum zahájení výzvy: 09.12.2021
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022


 

Podpora rozvoje cykloturistiky
v MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI pro rok 2021/22

Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura: Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy.
Jsou podporovány mimo jiné realizace dobíjecích stanic pro elektrokola a servisních míst pro kola.  

Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, nebo právnické osoby zřízené nebo založené obcemi se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Žádosti lze podávat průběžně až do 31. 5. 2022. 
Finanční prostředky programu jsou vyčerpány


Dotace se poskytuje až do výše 85% uznatelných nákladů (na pořízení a instalaci nabíjecí stanice).  Minimální výše dotačního titulu je 50.000 Kč, maximální 1.500.000 Kč včetně DPH. 

Kompletní info o programu
 


Podpora budování infrastruktury cestovního
ruchu v PARDUBICKÉM KRAJI 2022

Podpora je poskytována formou investiční/neinvestiční dotace, na kterou není právní nárok. Výše
dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 50 000,- Kč a maximálně může dosáhnout
300 000,- Kč. Dotace současně může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů
projektu.

SPECIFIKACE PODPOROVANÝCH AKTIVIT:
Dotace může být použita na úhradu nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného
majetku, na rekonstrukci, modernizaci, opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku. Dotaci
lze poskytnout pouze na projekty, jejichž lokalizace je na území PK.

V rámci programu je podporováno budování a obnova infrastruktury cestovního ruchu, zejména pak: ......b) doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit
s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku (např. vybavení pro aktivní trávení
volného času, vybavení odpočívadel, budování navazující infrastruktury cyklostezek a cyklotras,
včetně servisních a nabíjecích stanic pro elektrokola;

Žadatelem o dotaci může být:

a) obec,
b) svazek obcí,
c) fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu.
 

Stávající rozmístnění nabjecích stanic Powerbox.one v Pardubickém kraji najdete zde: 
www.vychodni-cechy.info/dobijeci-stojany-pro-elektrokola nebo na www.powerbox.bike

 S přípravou podkladů (výběr typu nabíjecí stanice, systém půjčování nabíjecích kabelů, označení a vzhled stanice, výber stojanu na kola) vám rádi pomůžeme a připravíme na míru lokalitě, včetně grafiky a polepů. Kontaktujte nás!

Více info o dotaci:
Bc. Alexandra Jetmarová - oddělení sportu a cestovního ruchu,
tel.: 466 026 334, mob.: 724 096 514, e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz 

Sběr žádostí byl ukončen 31.1.2022 
 

Kompletní informace a formulář žádosti zdeNÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

vychází ze
Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021-2030:

Cyklodoprava představuje udržitelný druh mobility využitelný i v CR (cykloturistika patří mezi udržitelné formy dopravy, respektive formy udržitelného CR). Infrastruktura pro cyklodopravu v ČR však není v dobrém stavu, zaostává za standardy jiných evropských zemí a vyžaduje vysoké investice a značnou míru koordinace nejen v rámci regionu.

Opatření: 2.1 Podpora budování a modernizace infrastruktury ČR

Z hlediska dopravní dostupnosti se opatření zaměří zejména na zkvalitňování dopravní infrastruktury (včetně sítě dobíjecích stanic pro elektrokola a sítě dobíjecích stanic a čerpacích stanic na alternativní paliva pro automobily).

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2022

Na pořízení sítě nabíjecích stanic Powerbox.one, lze žádat o dotaci v rámci programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Poskytovaná výše dotace je 50 % podíl nákladů na nákup,  instalaci a marketing. Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč. Realizace je v letech 2022 - 2023

Přehled oprávněných příjemců pro Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

 • územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí),
 • organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí),
 • provozovatelé certifikovaných TIC,
 • NNO působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu,
 • organizace destinačního managementu,
 • mikroregiony/DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností)

 

Předmět: Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky, 
Výstavba prvků doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky přístupné
návštěvníkům. Prvky by měly být vybudovány podél turistických tras, případně na
hojně navštěvovaných turistických lokalitách. (stavební úpravy, stavební materiál, vybavení
prvků doprovodné infrastruktury, mobiliáře, atd.).

Výzva byla JIŽ ukončena 17.12.2021


SLOVENSKO
KOMPLETNÝ PLÁN OBNOVY

200 km novej cyklistickej infraštruktúry
Výstavba 5000 parkovacích miest pre bicykle vr. nabíjacej infraštruktúry
Čerpať môžu len mestá nad 20.000 obyvateľov + 5km
(spolu je to 103 miest na Slovensku)

Více infromací: Roman Pikaly - NabiBajk.eu 
+421 905 609 831 | info@nabibajk.eu

zahraničí

Podpora až 200 EUR na výstavbu jednoho nabíjecího místo pro elektrokola v Rakousku: 
E-LADESTELLEN – STANDSÄULEN BZW. E-Mobilität

Periodické výzvy na rozvoj nabíjecí infrastruktury vyhlašuje v Německu Federální institut pro správní služby.  Více informací se lze dozvědět na stránce Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Německo: Funding and financing options from the federal government and the states for cycling