Dotace provozovatelům

Na rozvoj infrastruktury pro cyklistiku a specificky elektrokol jsou vypisovány dotační tituly, se kterými vás zde seznamujeme. 

česko

Podpora rozvoje cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji pro rok 2021

Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura: Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy.
Jsou podporovány mimo jiné realizace dobíjecích stanic pro elektrokola a servisních míst pro kola.  

Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, nebo právnické osoby zřízené nebo založené obcemi se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Žádosti lze podávat průběžně až do 31. 5. 2022.

Dotace se poskytuje až do výše 85% uznatelných nákladů (na pořízení a instalaci nabíjecí stanice).  Minimální výše dotačního titulu je 50.000 Kč, maximální 1.500.000 Kč včetně DPH. 

Kompletní info o programu


Podpora Informačních center (TIC) cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2021

Možnosti čerpání finanční  podpory ve výši 70% nákladů z dotačního programu:
Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji
na pořízení a instalaci Nabíjecí stanice pro elektrokola pro vaše IC. 

Příjemcem dotace může být právnická osoba (obec, akciová společnost, společnost s ručením 
omezeným, spolek, obecně prospěšná společnost a jiné) nebo fyzická osoba, která je zřizovatelem nebo provozovatelem TIC na území Pk. Příjemce dotace musí v daném kalendářním roce provozovat TIC na území kraje minimálně 1 měsíc.

Stávající rozmístnění nabjecích stanic Powerbox.one v Pardubickém kraji najdete zde: 
www.vychodni-cechy.info/dobijeci-stojany-pro-elektrokola/

 S přípravou podkladů (výběr typu nabíjecí stanice, systém půjčování nabíjecích kabelů, označení a vzhled stanice, výber stojanu na kola) vám rádi pomůžeme a připravíme na míru lokalitě, včetně grafiky a polepů. Kontaktujte nás!

Více info o dotaci:
Bc. Alexandra Jetmarová - oddělení sportu a cestovního ruchu,
tel.: 466 026 334, mob.: 724 096 514, e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz 

Sběr žádostí byla ukončena  31.7.2021 Více informací a žádost zde.Kraj Vysočina: INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021

podprogram B) Podpora zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek.

Příjemci podpory:
Obce a svazky obcí. Fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu.V případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.

Typy podporovaných projektů:
 budování navazující infastruktury cyklostezek a cyklotras, 
Doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu „Cyklisté vítáni“

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč

Podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu.

Příjem žádostí probíhala v 1. 4. 2021 do 8. 4. 2021

Kontakt pro více info: Petr Stejskal, Ing.
Referent na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky
mob.:   +420 734 694 505
e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

Kompletní info zde.


Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021

Program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy“ je zaměřen na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a také na podporu systému bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Předmětem podpory bude především značení cyklostezek, cyklotras, singltreků a in-line tras, budování nabíjecích stanic pro elektrokola.

Oprávnění žadatelé: 
Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby vzniklé dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Sběr žádostí byl ukončen 15.02.2021.
Více informací zde.
 


NPPCRR 
Národní program podpory cestovního ruchu 

Na pořízení sítě nabíjecích stanic Powerbox.one, žádat o dotaci v rámci programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchuPoskytovaná výše dotace je 50 % podíl nákladů na nákup,  instalaci a marketing. Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč
Realizace je v letech 2020-2021.

Dle vyjádření Oddělení administrace národních programů v cestovním ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR je pořízení Nabíjecí stanice pro elektrokola uznatelným nákladem v rámci podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Plánuje MMR vypsat grantový program pro destinacni společnosti jako předchozí roky?

Prodloužení NPPCRR se nyní projednává s Ministerstvem Financí.
Výzva na podprogram "Rozvoj infrastruktury" se plánuje na 4. čtvrtletí 2021.

 

 

zahraničí

Podpora až 200 EUR na výstavbu jednoho nabíjecího místo pro elektrokola v Rakousku: 
E-LADESTELLEN – STANDSÄULEN BZW. E-Mobilität

Periodické výzvy na rozvoj nabíjecí infrastruktury vyhlašuje v Německu Federální institut pro správní služby.  Více informací se lze dozvědět na stránce Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.