Dotace provozovatelům

Na rozvoj infrastruktury pro cyklistiku a specificky elektrokol jsou vypisovány dotační tituly, se kterými vás zde seznamujeme. 

česko

Podpora budování infrastruktury cestovního
ruchu v PARDUBICKÉM KRAJI 2022

Podpora je poskytována formou investiční/neinvestiční dotace, na kterou není právní nárok. Výše
dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 50 000,- Kč a maximálně může dosáhnout
300 000,- Kč. Dotace současně může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů
projektu.

SPECIFIKACE PODPOROVANÝCH AKTIVIT:
Dotace může být použita na úhradu nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného
majetku, na rekonstrukci, modernizaci, opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku. Dotaci
lze poskytnout pouze na projekty, jejichž lokalizace je na území PK.

V rámci programu je podporováno budování a obnova infrastruktury cestovního ruchu, zejména pak: ......b) doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit
s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku (např. vybavení pro aktivní trávení
volného času, vybavení odpočívadel, budování navazující infrastruktury cyklostezek a cyklotras,
včetně servisních a nabíjecích stanic pro elektrokola;

Žadatelem o dotaci může být:

a) obec,
b) svazek obcí,
c) fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu.
 

Stávající rozmístnění nabjecích stanic Powerbox.one v Pardubickém kraji najdete zde: 
www.vychodni-cechy.info/dobijeci-stojany-pro-elektrokola nebo na www.powerbox.bike

 S přípravou podkladů (výběr typu nabíjecí stanice, systém půjčování nabíjecích kabelů, označení a vzhled stanice, výber stojanu na kola) vám rádi pomůžeme a připravíme na míru lokalitě, včetně grafiky a polepů. Kontaktujte nás!

Více info o dotaci:
Bc. Alexandra Jetmarová - oddělení sportu a cestovního ruchu,
tel.: 466 026 334, mob.: 724 096 514, e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz 

Sběr žádostí bude zahájen 3.1. a ukončen 31.1.2022  
Kompletní informace a formulář žádosti zdeProgram 2022 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center STŘEDOČESKÉHO KRAJE

2) Podpora provozu a propagace TIC - doprovodná infrastruktura
Aktivity v rámci Podpora provozu TIC – doprovodná infrastruktura:

a. elektromobilita: pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola, stojanů na elektrokola,
nabíjecích kabelů a konektorů a dalšího vybavení souvisejícího s provozováním
elektrokol
(např. sada nářadí pro servis kola, zámky k uzamčení kola během nabíjení,
lepení, ošetřující přípravky a maziva, ochranné přilby a chrániče aj. povinné
vybavení dle bezpečnosti v rámci pravidel silničního provozu). 

Žádost o dotaci je možné podávat v termínu
od 9. 12. 2021 od 9:00 hodin do 3. 1. 2022 do 16:00 hodin

Žádost podaná v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh.

Kontaktní osoba: Ing. Marta Vištiaková, MBA
tel.: 257 280 272, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

Kompletní informace a formulář žádosti zde


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Chytrý region 2022
 Čistá mobilita včetně potřebné infrastruktury

Podpora budování infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola - podpora budování sítě rychlých dobíječek, síť otevřená všem občanům, propojení sítě dobíjecích stanic se sítí internetu věcí, online informace a možnosti využití stanic, aktuální obsazenosti apod.

Partnerství soukromého a veřejného sektoru (např. vybudování infrastruktury městem, provoz zajišťuje partner ze soukromého sektoru)

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2022

Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Datum zahájení výzvy: 09.12.2021
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022KRAJ VYSOČINA
Infrastruktura cestovního ruchu 202

Vyhlášení programu 8.2. 2022
Sběr žádostí duben 2022

Základní parametry:

 • Dotace min. 20 tis. Kč - max. 100 tis. Kč, maximálně ale 50 % uznatelných nákladů projektu.
 • Podporovaná aktivit je vybavení místa nebo prostoru pro bezpečné parkování kol v rámci provozovny zařazené do programu certifikace služeb „Cyklisté vítáni“ vč. možnosti pořízení tzv. cykloboxů, schránek na zavazadla, vybavení pro samoobslužný servis kol a elektromobilitu.
 • Požadavek registrace v systému „Cyklisté vítáni“ - zaměřeno je na žadatele z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, turistická infocentra a obecně turistické body zájmu.
   
 • Projekt musí být realizován a vyúčtován v období do  31. 12. 2022.


Program ICR administruje: 

Bc. Veronika Švarcová, tel.: 564 602 355,  
Svarcova.V2@kr-vysocina.cz

Ing. Petr Stejskal
koordinace cyklodopravy a cykloturistiky
mob.:   +420 734 694 505, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.czPodpora rozvoje cykloturistiky
v MORAVSKOSLAZSKÉM KRAJI pro rok 2021/22

Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura: Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy.
Jsou podporovány mimo jiné realizace dobíjecích stanic pro elektrokola a servisních míst pro kola.  

Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, nebo právnické osoby zřízené nebo založené obcemi se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Žádosti lze podávat průběžně až do 31. 5. 2022. 
Finanční prostředky jsou již zřejmě vyčerpány


Dotace se poskytuje až do výše 85% uznatelných nákladů (na pořízení a instalaci nabíjecí stanice).  Minimální výše dotačního titulu je 50.000 Kč, maximální 1.500.000 Kč včetně DPH. 

Kompletní info o programu
 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

vychází ze
Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021-2030:

Cyklodoprava představuje udržitelný druh mobility využitelný i v CR (cykloturistika patří mezi udržitelné formy dopravy, respektive formy udržitelného CR). Infrastruktura pro cyklodopravu v ČR však není v dobrém stavu, zaostává za standardy jiných evropských zemí a vyžaduje vysoké investice a značnou míru koordinace nejen v rámci regionu.

Opatření: 2.1 Podpora budování a modernizace infrastruktury ČR

Z hlediska dopravní dostupnosti se opatření zaměří zejména na zkvalitňování dopravní infrastruktury (včetně sítě dobíjecích stanic pro elektrokola a sítě dobíjecích stanic a čerpacích stanic na alternativní paliva pro automobily).

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2022

Na pořízení sítě nabíjecích stanic Powerbox.one, lze žádat o dotaci v rámci programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Poskytovaná výše dotace je 50 % podíl nákladů na nákup,  instalaci a marketing. Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč. Realizace je v letech 2022 - 2023

Přehled oprávněných příjemců pro Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

 • územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí),
 • organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí),
 • provozovatelé certifikovaných TIC,
 • NNO působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu,
 • organizace destinačního managementu,
 • mikroregiony/DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností)

 

Předmět: Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky, 
Výstavba prvků doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky přístupné
návštěvníkům. Prvky by měly být vybudovány podél turistických tras, případně na
hojně navštěvovaných turistických lokalitách. (stavební úpravy, stavební materiál, vybavení
prvků doprovodné infrastruktury, mobiliáře, atd.).

Výzva byla JIŽ ukončena 17.12.2021

 

zahraničí

Podpora až 200 EUR na výstavbu jednoho nabíjecího místo pro elektrokola v Rakousku: 
E-LADESTELLEN – STANDSÄULEN BZW. E-Mobilität

Periodické výzvy na rozvoj nabíjecí infrastruktury vyhlašuje v Německu Federální institut pro správní služby.  Více informací se lze dozvědět na stránce Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.