Dotace provozovatelům

Na rozvoj infrastruktury pro cyklistiku a specificky elektrokol jsou vypisovány dotační tituly, se kterými vás zde seznamujeme. 

česko

Podpora rozvoje cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji pro rok 2020-21

Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura: Cílem Programu je podpořit rozvoj cykloturistiky a zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy. Program je výslovně určen pro pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na stávající cyklotrasu a bude sloužit jejím uživatelům - např.: dobíjecí stanice pro elektrokola.

Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, nebo právnické osoby zřízené nebo založené obcemi se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Žádosti lze podávat průběžně až do 31.12.2020, realizace projektu do 31. 10. 2021. 
V případě zájmu doporučíme osobu, která projektovou žádost pro vaši obec zpracuje na klíč.

Dotace se poskytuje až do výše 85% uznatelných nákladů (na pořízení a instalaci nabíjecí stanice).  Minimální výše dotačního titulu je 50.000 Kč včetně DPH. 
Kompletní informace a žádost o dotaci najdete zde.


Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2021

Lhůta pro příjem do 12. 3. 2021.  Čerpání dotace do 30. 6. 2022. 

Žadatelem o dotaci může být:   
a) obec, 
b) svazek obcí, 
c) fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, 
nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání v oblasti cestovního 
ruchu, 
d) v případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel. 

SPECIFIKACE PODPOROVANÝCH AKTIVIT PROJEKTU 

doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu „Cyklisté vítáni“, výhradně budování 
technického zázemí pro splnění základních povinných požadavků certifikace (např. prostor pro umytíjízdního kola, nabíjecí stanice pro elektrokola), 

Kontakt a více info:
Bc. Alexandra Jetmarová - oddělení sportu a cestovního ruchu,
tel.: 466 026 334, mob.: 724 096 514, 
e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz 

Více informací a žádost zde.


Kraj Vysočina: INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021

podprogram B) Podpora zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek.

Příjemci podpory:
Obce a svazky obcí. Fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu.V případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.

Typy podporovaných projektů:
 budování navazující infastruktury cyklostezek a cyklotras, 
Doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu „Cyklisté vítáni“

Minimální výše grantu na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Maximální možná míra dotace činí 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Příjem žádostí:  do 12. 3. 2021

Kontakt: Petr Stejskal, Ing.
Referent na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky
mob.:   +420 734 694 505
e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

Kompletní info zde.


Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021

Program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy“ je zaměřen na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a také na podporu systému bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Předmětem podpory bude především značení cyklostezek, cyklotras, singltreků a in-line tras, budování nabíjecích stanic pro elektrokola.

Oprávnění žadatelé: 
Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby vzniklé dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Sběr žádostí byl ukončen 15.02.2021.

Více informací zde.
 


NPPCRR 
Národní program podpory cestovního ruchu 

Na pořízení sítě nabíjecích stanic Powerbox.one, žádat o dotaci v rámci programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchuPoskytovaná výše dotace je 50 % podíl nákladů na nákup,  instalaci a marketing. Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč
Realizace je v letech 2020-2021.

Dle vyjádření Oddělení administrace národních programů v cestovním ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR je pořízení Nabíjecí stanice pro elektrokola uznatelným nákladem v rámci podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Aktuálně probíhá schválení Výzvy pro rok 2021, která bude vyhlášena do dubna 2021
dle vyjádření Ministerstva s podobnými parametry. 

 

zahraničí

Podpora až 200 EUR na výstavbu jednoho nabíjecího místo pro elektrokola v Rakousku: 
E-LADESTELLEN – STANDSÄULEN BZW. E-Mobilität

Periodické výzvy na rozvoj nabíjecí infrastruktury vyhlašuje v Německu Federální institut pro správní služby.  Více informací se lze dozvědět na stránce Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.